ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ฯงานเว็บไซต์ของบริษัท ทเวนตี้โฟร์ โซลูชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ โซลูชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ฯซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม ฝากข้อมูล คำถาม หรือการใช้บริการของบริษัทฯ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (“ผู้ใช้ฯ”)

โปรดทราบว่านโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เมื่อใดที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว บริษัทฯจะมีข้อความเตือนอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ใช้ฯได้ทราบถึงการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะกระทำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ

 1. ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้
  1. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของบริษัทฯต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฯเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการของบริษัทฯบนเว็บไซต์นี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล และมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ ศาสนา เลขที่บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนข้อมูลทางการเงิน เลขที่บัตรเครดิตและ/หรือเดบิต รายการเดินบัญชี เป็นต้น
 2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
  1. ผู้ใช้ฯที่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์นี้ ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ฯที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้ฯบริการต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อผู้ใช้ฯตกลงจะใช้บริการฯของบริษัท การชำระเงินค่าบริการ การประเมินผลและรับมอบงาน เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ฯงานจะจัดถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่
   1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทความเป็นส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และรหัสผ่าน ข้อมูลทางธนาคารและบัตรเครดิต เป็นต้น ข้อมูลส่วนนี้จะไม่ถูกเผยแพร่สู่บุคคลอื่น เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือเป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐบาลภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ทำการเปิดเผยหรือขอข้อมูลตามกฎหมาย
   2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทการใช้บริการ เช่น บัญชีผู้ใช้ฯบริการ ประวัติการใช้บริการ สภาพปัญหาของสิ่งปลูกสร้าง แบบประเมินผล คำถาม คำแนะนำ เป็นต้น ข้อมูลส่วนนี้จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสู่บุคคลภายนอกต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้ฯงาน
 3. การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ฯงาน
  1. การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ฯจะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ใช้ฯขอให้บริษัทฯดำเนินการ บริษัทฯอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ฯจากสาขาอื่น มารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยได้
  2. บริษัทฯจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ฯไปจำหน่าย หรือนำไปแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด อันเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ฯ เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้
   1. เป็นการดำเนินการเพื่อหาแนวทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ในกรณีที่เกิดข้อความไม่แน่นอน อันจำต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรผู้ชำนาญการพิเศษจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบหรือดำเนินการ ทั้งนี้การกระทำใดๆที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสู่บุคคลภายนอกต้องได้รับความยินยอมและต้องกระทำการอย่างเหมาะสม
   2. เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
   3. เป็นการดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ
   4. เป็นการดำเนินการตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือตามอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชากรโดยรวม
  3. ในกรณีที่ผู้ใช้ฯต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ฯ ให้ดำเนินการร้องขอผ่านช่องทางที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยบริษัทฯจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้ใช้ฯทราบในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้ฯต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 4. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ผู้ใช้ฯสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ฯให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ได้โดยการดำเนินการร้องขอผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และดำเนินการตามคำแนะนำที่ได้รับการตอบกลับจากทางบริษัทฯ
   ในการนี้ โปรดทราบว่าการแก้ไขข้อมูลบางรายการจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันความถูกต้องของรายการที่ขอแก้ไขนั้นตามวิธีการที่กำหนดแล้ว
 5. ระบบรักษาความปลอดภัย
  1. บริษัทฯได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้ฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลความลับ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการใช้ระบบรักษาความปลอดภัย SSL Certificate ผู้ใช้ฯและบริษัทฯกระทำผ่านช่องทางสื่อสารแบบปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว